Pred sprejemom v Dom mora prosilec predložiti: (navedeni prvi štirje so linki)
  1. prošnjo za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo (enotni obrazec za vse domove), ki jo izpolni in podpiše prosilec sam ali njegov uradni skrbnik
  2. pooblastilo
  3. izjavo o doplačevanju storitve
  4. mnenje o zdravstvenem stanju, ki ga izpolni osebni zdravnik  in ne sme biti starejše od meseca dni
  5. fotokopija veljavnega osebnega dokumenta oziroma potrdilo o stalnem prebivališču in potrdilo o državljanstvu
  6. dokazilo o višini prejemkov (obvestilo o višini nakazila pokojnine, potrdilo o višini tuje pokojnine, …)

Za namestitev v Dom lahko zaprosijo državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče na območju Republike Slovenije ter tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji in so stari nad 65 let. Izjemoma v Dom sprejmemo tudi osebe mlajše od 65 let.

1. Osebe, ki zaradi starosti ali drugih razlogov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje in potrebujejo manjši obseg neposredne osebne pomoči,
2. Osebe z zmernimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki potrebujejo večji obseg neposredne osebne pomoči,
3. Osebe z najzahtevnejšimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki v celoti potrebujejo neposredno osebno pomoč, in sicer:
a) potrebujejo neposredno osebno pomoč za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb
b) za najteže prizadete osebe,
4. Osebe z zahtevnejšimi dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki zaradi starostne demence ali sorodnih stanj potrebujejo delno ali popolno osebno pomoč in nadzor.

ELEKTRONSKA PRIJAVA PROSILCA:

Prošnja za sprejem ali premestitev

Pooblastilo

Izjava o doplačevanju storitve

Mnenje o zdravstvenem stanju

Fotokopija veljavnega osebnega dokumenta oziroma potrdilo o stalnem prebivališču in potrdilo o državljanstvu

Dokazilo o višini prejemkov

Dodatne opombe

12

Slika: Prizadevamo si, da stanovalci Dom začutijo kot svoj novi, drugi dom.

O sprejemu prosilca v Dom odloča Komisija za sprejem, premestitev in odpust stanovalcev, ki o svoji odločitvi prosilca pisno obvesti. Pri sprejemu v Dom  se upoštevajo naslednji kriteriji: Vrstni red po prispetju prošnje oziroma dolžini čakalne dobe, bližina stalnega bivališča uporabnika, zdravstveno stanje uporabnika in socialni razlogi, ki lahko pomembno vplivajo na nujnost čimprejšnjega sprejema. Skupaj z njim iščemo najbolj primerno namestitev, zato ga že pred sprejemom povabimo skupaj z njegovimi svojci oz. skrbniki na ogled Doma, kjer mu predstavimo način življenja v Domu in ga seznanimo z vsemi potrebnimi informacijami, hkrati pa ga povprašamo o njegovih željah, pričakovanjih in potrebah.

Vse informacije o sprejemu v Špesov dom Vojnik lahko dobite pri socialni delavki v času uradnih ur, med 7.30 – 9.30 na telefonski številki 03/ 780 42 40.