Službo zdravstvene nege in oskrbe sestavljajo naslednji strokovni profili: diplomirane medicinske sestre, srednje medicinske sestre in zdravstveni tehniki, delovni terapevt, fizioterapevt, bolničarji –negovalci, bolniške strežnice. Zdravstveno negovalna služba izvaja zdravstvenemu stanju in starosti primerno zdravstveno nego in oskrbo 24 ur na dan vse dni v letu.

Poleg osnovne življenjske oskrbe nudimo tudi osnovno zdravstveno nego in specialistično zdravstveno storitev ter zdravstveno rehabilitacijo. Za varovance skrbi vsakodnevno domski zdravnik,  po mesečnem planu pa tudi drugi specialisti, ki redno izvajajo preglede v Domu, po potrebi pa se zagotavljajo pregledi pri specialistih v Splošni bolnišnici Celje

  • dvakrat mesečno specialist psihiater
  • po potrebi specialist fiziater
  • enkrat mesečno specialist internist
  • enkrat mesečno specialist nevrolog

Zdravstveno osebje na osnovi individualnega načrta oziroma pristopa izvaja medicinsko tehnične storitve po naročilu zdravnika. Zdravstveno-negovalne storitve načrtuje negovalni tim v sodelovanju s stanovalcem, njegovimi potrebami in željami.

Stanovalce razvrščamo v štiri kategorije zdravstvene nege. Pri razvrščanju sledimo kriterijem, ki so postavljeni s strani Zavoda  za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Pri oskrbovanju stanovalcev želimo slediti individualnim potrebam in razvijamo kontinuiran individualni pristop.

  • I kategorija se nanaša na pomične stanovalce oziroma stanovalce, ki skupno dnevno ne zahtevajo več kot  15 minut časa negovalnega tima. Manjši prevezi, priprava zdravil, opazovanje stanja, merjenje vitalnih funkcij.
  • II kategorija zdravstvene nege zajema delno pomične stanovalce, ki zahtevajo nad 30 minut časa negovalnega tima na varovanca. Aplikacija klizme, srednji in veliki prevezi, kateterizacija ženske, kontrola odvajanja, aplikacija odvajal, aplikacija kisika.
  • III kategorija zajema stanovalce, ki so močno odvisni od zdravstveno – negovalne pomoči zaradi težje fizične ali psihične prizadetosti. Medicinski postopki zahtevajo več kot eno uro  časa negovalnega tima.
  • IV kategorija zdravstvene nege zajema stanovalce, kjer gre za zelo veliko porabo materiala za zdravstveno nego in močno povečan obseg dela zdravstvene ekipe. Ti stanovalci potrebujejo nadzor in zdravstveno nego 24 ur neprekinjeno.

Dom nudi pet kategorij oskrbe in sicer: I, II, III A, III B, IV. Stanovalca razvrstimo v ustrezno oskrbo glede na domski pravilnik Merila za določanje vrste in obsega storitev v Špesovem domu Vojnik, katerega si lahko preberete v rubriki Akti Špesovega Doma. Socialno oskrbo, v službi zdravstvene nege in oskrbe izvajajo strežnice, bolničarke.

images-phocagallery-2015-splet-DT-426x320

Slika: Stanovalce spodbujamo k vključevanju aktivnostim v Domu.